0909346247 [email protected]
Xây dựng tài sản thương hiệu

Module 4. Xây dựng tài sản thương hiệu

M4-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 4

M4-02. XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỂ THÀNH CÔNG

nút tài liệu

M4-03. TẠO LẬP DOMAIN EMAIL CHO TÀI KHOẢN CỦA BẠN

M4-04. TẠO LẬP WEBSITE THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

nút tài liệu

M4-05. TẠO LẬP TRANG FACEBOOK THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

nút tài liệu

M4-06. SỬ DỤNG FACEBOOK MESSENGER ĐỂ XÂY DỰNG DANH SÁCH THEO DÕI

nút tài liệu

M4-07. CÀI ĐẶT NHIỀU CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐỂ THÀNH CÔNG

nút tài liệu

M4-08. ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG TRONG CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN

nút tài liệu

M4-09. XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH THEO DÕI TRƯỚC KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM

nút tài liệu

M4-10. SỬ DỤNG FACEBOOK ADS ĐỂ CÓ NHIỀU KHÁCH THEO DÕI

M4-11 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU PHẢN HỒI VỀ SẢN PHẨM DỰA TRÊN CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN PART 1

nút tài liệu

M4-12. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P1

nút tài liệu

M4-13. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P2

nút tài liệu

M4-14. TÓM TẮT MODULE 4

nút tài liệu

M4-15. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

nút tài liệu