0909346247 [email protected]
Cac bai hoc va huong dan bo sung

Module 9. Các bài học và hướng dẫn bổ sung

M9-01. ASMX KICK-OFF CALL

M9-02. Bonus - Cuộc phỏng vấn với Danna

M9-03. Bonus - Cuộc phỏng vấn với Jay Kamhi

M9-04 Bonus. - Cuộc phỏng vấn với cố vấn ASM Phenom Anne Ferris