Module 4

Module 4. Xây dựng tài sản thương hiệu

M4-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 4

M4-02. XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỂ THÀNH CÔNG

nút tài liệu

M4-03. TẠO LẬP DOMAIN EMAIL CHO TÀI KHOẢN CỦA BẠN

M4-04. TẠO LẬP WEBSITE THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

nút tài liệu

M4-05. TẠO LẬP TRANG FACEBOOK THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

nút tài liệu

M4-06. SỬ DỤNG FACEBOOK MESSENGER ĐỂ XÂY DỰNG DANH SÁCH THEO DÕI

nút tài liệu

M4-07. CÀI ĐẶT NHIỀU CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐỂ THÀNH CÔNG

nút tài liệu

M4-08. ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG TRONG CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN

nút tài liệu

M4-09. XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH THEO DÕI TRƯỚC KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM

nút tài liệu

M4-10. SỬ DỤNG FACEBOOK ADS ĐỂ CÓ NHIỀU KHÁCH THEO DÕI

M4-11 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU PHẢN HỒI VỀ SẢN PHẨM DỰA TRÊN CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN PART 1

nút tài liệu

M4-12. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P1

nút tài liệu

M4-13. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P2

nút tài liệu

M4-14. TÓM TẮT MODULE 4

nút tài liệu

M4-15. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

nút tài liệu

Đăng ký thông tin để được hỗ trợ tư vấn ngay

Đăng ký thông tin để được hỗ trợ tư vấn ngay