Nhà cung cấp mẫu và các thông số lợi nhuận

Module 2. Nhà cung cấp, mẫu và thông số lợi nhuận

M2-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 2

M2-02. HIỂU VỀ CÁC KHOẢN PHÍ CỦA AMAZON

M2-03. ĐIỀU CHỈNH SẢN PHẨM

M2-04. TÌM NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

M2-05. TẠO SỰ HIỆN DIỆN CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TUYẾN

M2-06. YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP

M2-07. TÌM KIẾM VÀ MẪU LIÊN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

M2-08. TÌM KIẾM VÀ LIÊN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP NGOÀI NƯỚC MỸ

M2-09. TÌM KIẾM VÀ LIÊN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP Ở MỸ

M2-10. GIÁ TRỊ THỰC VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP TỐT NHẤT

M2-11. PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ TÍNH TOÁN CHI PHÍ CUỐI CÙNG P1

M2-12. PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ TÍNH TOÁN CHI PHÍ CUỐI CÙNG P2

M2-13. ĐẶT HÀNG MẪU ĐỂ ĐẠT CƠ HỘI TỐT NHẤT

M2-14. CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN CUNG CẤP CỦA ASM

M2-15. TỔNG KẾT MODULE 2

M2-16. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN